اطلس محصولات زیست فناوری کشاورزی

فیلتر:
 ارگانیسم
 نوع محصول
کـــشـور  
 قـاره
آزوسپیریلوم و سودوموناس : باکتریایی، آرژانتین
سودوموناس، اکتینومایست و مخمر : قارچی و باکتریایی، استرالیا
سودوموناس، ازتوباکتر، آزوسپریلوم، استرپتومایسس، یاروویا : قارچی و باکتریایی، استرالیا
ارگانیک : ارگانیک، استرالیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، استرالیا
استوباکتر : باکتریایی، هند
برادی ریزوبیوم، سودوموناس و آزوسپیریلوم : باکتریایی، آرژانتین
آزوسپیریلوم : باکتریایی، آرژانتین
تریکودرما : قارچی، آرژانتین
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
مزو ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
سودوموناس : باکتریایی، آرژانتین
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آرژانتین
ارگانیک : ارگانیک، آرژانتین
گلوموس : قارچی، آمریکا
دلفشا : باکتریایی، کانادا
تریکودرما، باسیلوس، پنی‌باسیلوس : باکتریایی و قارچی، آمریکا
ریزوبیوم : باکتریایی، هند
ازتوباکتر : باکتریایی، هند
فراتوریا : باکتریایی، هند
تیوباسیلوس : باکتریایی، هند
ازتوباکتر : باکتریایی، هند
ازتوباکتر : باکتریایی، هند
آزوسپیریلوم : باکتریایی، هند
میکوریز : قارچی، هند
ریزوبیوم : باکتریایی،هند
تریکودرما : قارچی، آمریکا
باکتری : باکتریایی، هند
گلوموس : قارچی، هند
استوباکتر : باکتریایی، هند
اسیدیتیوباسیلوس : باکتریایی، هند
سودوموناس : باکتریایی، هتد
باسیلوس : باکتریایی، هند
باسیلوس : باکتریایی، هند
باکتری : باکتریایی، هند
گلوموس، باسیلوس، تریکودرما : باکتریایی و قارچی، آمریکا
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، ترکیه
باسیلوس و پنی باسیلوس : باکتریایی، چین
فسفوباکتریوم : باکتریایی، هند
باکتری‌های حل‌کننده فسفات : باکتریایی، ایران
فسفوباکتریوم : باکتریایی، ایران
باسیلوس و سیتروباکتر : باکتریایی، ایران
باسیلوس، تریکودرما، پنسیلیوم : باکتریایی و قارچی، ایران
تریکودرما : قارچی، ایران
باکتری : باکتریایی، ایران
باکتری : باکتریایی، ایران
باکتری : باکتریایی، ایران
باسیلوس و آزوسپیریلوم و سودوموناس : باکتریایی، ایران
ریزوبیوم، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم : باکتریایی، ایران
باسیلوس و سودوموناس : باکتریایی، ایران
باسیلوس و سودوموناس : باکتریایی، ایران
گلوموس : قارچی، ایران
قارچ و باکتری : قارچی-باکتریایی، ایران
باسیلوس : باکتریایی، ایران
مزو ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
پنسیلیوم : قارچی، آمریکا
ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
ریزوبیوم و ملکول LCO : باکتریایی، آمریکا
برادی ریزوبیوم و مولکول LCO : باکتریایی، آمریکا
ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
پنسیلیوم و مولکول LCO : قارچی، آمریکا
تریکودرما : قارچی، آمریکا
میکوریز و باسیلوس : باکتریایی و قارچی، آمریکا
تریکودرما و باسیلوس : باکتریایی و قارچی، آمریکا
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
ریزوبیوم : باکتریایی، آمریکا
پنی باسیلوس : باکتریایی، آمریکا
باسیلوس : باکتریایی، آمریکا
مهارکننده نیتریفیکاسیون : آمریکا
ریزوبیوم : باکتریایی، برزیل
ارگانیک : ارگانیک، برزیل
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، برزیل
آزوسپیریلوم : باکتریایی، برزیل
آزوریزوبیوم : باکتریایی، ایران
باسیلوس : باکتریایی، برزیل
ارگانیک : ارگانیک، چین
تیوباسیلوس : باکتریایی، ایران
باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم : باکتریایی، ایران
ازتوباکتر : باکتریایی، ایران
انتروباکتر : باکتریایی، ایران
آزورسپیریلوم و سیتروباکتر : باکتریایی، ایران
ازتوباکتر : باکتریایی، ایران
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، ایران
باکتری‌های اکسید‌کننده گوگرد : باکتریایی، ایران
ریزوبیوم : باکتریایی، ایران
ازتوباکتر و آزوسپیریلوم : باکتریایی، ایران
باکتری‌های تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات : باکتریایی، ایران
ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و باسیلوس : باکتریایی، ایران
آزوسپیریلوم و باسیلوس : باکتریایی، ایران
میکوریز : قارچی، ایران
مولکول LCO : آمریکا
ریزوبیوم، پنسیلیوم و مولکول LCO : باکتریایی و قارچی، آمریکا
سینوریزوبیوم : باکتریایی، سوئیس
تریکودرما : قارچی، سوئیس
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، سوئیس
باسیلوس : باکتریایی، سوئیس
گلوموس و جیگاسپورا : قارچی، ایتالیا
گلوموس : قارچی، ایتالیا
تریکودرما : قارچی، ایتالیا
گلوموس، باسیلوس، تریکودرما : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
برادی ریزوبیوم : قارچی، ایتالیا
ریزوبیوم : قارچی، ایتالیا
گلوموس، باسیلوس، آزوسپیریلوم : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
میکوریز و باکتری : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
عصاره جلبک، یونجه و ملاس : گیاهی، ایتالیا
تریکودرما : قارچی، ایتالیا
میکوریز، باکتری ریزوسفر و تریکودرما : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
سرکه شراب خالص : گیاهی، ایتالیا
اسیدچرب پتاسیم : گیاهی، ایتالیا
عصاره شاه بلوط : گیاهی، ایتالیا
پرپولیس (بره موم) : ارگانیک، ایتالیا
عصاره جلبک قهوه‌ای : جلبکی، اسپانیا
اسیدهای آمینه آزاد : ارگانیک، اسپانیا
باکتری : باکتریایی، هند
لاکتوباسیلوس و لاکونوستوک : باکتریایی، هند
هیمنوسکایفوس : قارچی، آلمان
آزوسپیریلوم : باکتریایی، اسپانیا
آزوسپیریلوم و پانتوآ : باکتریایی، اسپانیا
باکتری‌های لاکتیک اسید : باکتریایی، اتریش
ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و باسیلوس : باکتریایی، اتریش
پنی باسیلوس و آزوآرکوس : باکتریایی، اتریش
باسیلوس : باکتریایی، اتریش
تریکودرما : قارچی، اتریش
تریکودرما : قارچی، اتریش
باسیلوس : باکتریایی، اتریش
تریکودرما : قارچی، اتریش
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، اتریش
عصاره دم اسب : گیاهی، اتریش
اسیدهای آمینه و پپتیدها : ارگانیک، اتریش
باسیلوس : باکتریایی، آلمان
ریزوگلوموس و فانه لیفورمیس : قارچی، آلمان
قارچ‌های اندو و اکتومیکوریز : قارچی، آلمان
لاکتوباسیلوس، باسیلوس و مخمر : قارچی و باکتریایی، پاناما
آزوسپیریلوم، ازتوباکتر و سودوموناس : باکتریایی، پاناما
گلوموس، آکولوسپورا و انتروفسفورا : قارچی، پاناما
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، آلمان
اسیدهای آمینه و پپتیدها : ارگانیک، آلمان
خردل سفید : گیاهی، آلمان
عصاره دم اسب : گیاهی، آلمان
باسیلوس : باکتریایی، دانمارک
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، پرو
تریکودرما و باسیلوس : قارچی و باکتریایی، دانمارک
باسیلوس، استرپتومایسس و تریکودرما : قارچی و باکتریایی، دانمارک
پنسیلیوم : قارچی، دانمارک
آزوسپیریلوم : باکتریایی، روسیه
باسیلوس : باکتریایی، فرانسه
عصاره جلبک لامیناریا : جلبکی، پرو
سودوموناس : باکتریایی، فرانسه
باسیلوس : باکتریایی، پرو
باسیلوس : باکتریایی، پرو
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، پرو
اسیدهای آمینه آزاد : ارگانیک، پرو
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، پرو
ارگانیک : ارگانیک، پرو
ارگانیک : ارگانیک، پرو
تریکودرما : قارچی، شیلی
تریکودرما و باسیلوس : قارچی و باکتریایی، شیلی
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، فرانسه
گلوموس : قارچی، فرانسه
عصاره جلبک شیگکی : جلبکی، فرانسه
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، فرانسه
عصاره جلبک اکلونیا : جلبکی، فرانسه
اسیدهای آمینه : ارگانیک، فرانسه
هیومیک و فولویک اسید : ارگانیک، فرانسه
متابولیت‌های تخمیر شده از مخمر : قارچی، فرانسه
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، شیلی
دلفشا، برادی ریزوبیوم : باکتریایی، کانادا
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، ترکیه
باسیلوس : باکتریایی، کانادا
باسیلوس و مخمر : قارچی و باکتریایی، کانادا
گلایسین بتائین : ارگانیک، کانادا
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، کانادا
ریزوبیوم : باکتریایی، کانادا
اسیدهای آمینه و پپتیدها : ارگانیک، مصر
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، چین
عصاره جلبک دریایی به همراه اسیدهای آمینه : جلبکی، چین
اسیدهای آمینه : ارگانیک، چین
اسیدهای آمینه و هیومیک اسید : ارگانیک، چین
اسیدهای آمینه و پپتیدها : ارگانیک، کره جنوبی
تریکودرما : قارچی، نیوزلند
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، نیوزلند
تریکودرما : قارچی، نیوزلند
ازتوباکتر : باکتریایی، نیوزلند
سودوموناس : باکتریایی، نیوزلند
ریزوبیوم، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، باکتری‌های حل‌کننده فسفات، پتاس، روی : باکتریایی، هند
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، انگلستان
اسیدهای آمینه : ارگانیک، انگلستان
کیتوسان : ارگانیک، انگلستان
گلوکان استوباکتر : باکتریایی، انگلستان
باسیلوس : باکتریایی، بلژیک
تریکودرما : قارچی، بلژیک
عصاره جلبک لامیناریا : جلبکی، رومانی
پلی‌فنول‌ها : ارگانیک، رومانی
اسیدهای آمینه آزاد : ارگانیک، رومانی
سودوموناس و تریکودرما : قارچی و باکتریایی، فرانسه
تریکودرما : قارچی، فرانسه
باسیلوس : باکتریایی، فرانسه
عصاره جلبک‌های آسکوفیلوم و نانوکلروپسیس : جلبکی، فرانسه
مخمر : قارچی، فرانسه
ساکارومایسس : قارچی، فرانسه
ساکارومایسس : قارچی، فرانسه
گلیوکلادیوم : قارچی، فنلاند
سودوموناس : باکتریایی، آفریقای جنوبی
باسیلوس و مخمر : قارچی و باکتریایی، فنلاند
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
باسیلوس : باکتریایی، لهستان
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
برادی ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
ریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
اکلونیا : جلبکی، آفریقای جنوبی
باسیلوس : باکتریایی، لیتوانی
ریزوبیوم : باکتریایی، لیتوانی
باسیلوس : باکتریایی، لیتوانی
ازتوباکتر : باکتریایی، لیتوانی
میکوریز، تریکودرما و باسیلوس : قارچی و باکتریایی، هلند
پیسلوتوس، گلومس، ریزوپگون، اسکلردرما، تریکودرما : قارچی، هلند
سیانوباکتری : باکتریایی، هلند
تریکودرما : قارچی، هلند
گلوموس و تریکودرما : قارچی، هلند
ریزوباکتری‌ها : باکتریایی، هلند
ساپونین : گیاهی، هلند
دورویلا : جلبکی، چین
سارگاسوم : جلبکی، چین
کیتوسان : ارگانیک، چین
باسیلوس : باکتریایی، چین
باسیلوس : باکتریایی، چین
ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و باسیلوس : باکتریایی، اتریش
برادی‌ریزوبیوم، ریزوبیوم و باسیلوس : باکتریایی، اتریش
آزوسپیریلوم و باسیلوس : باکتریایی، اتریش
گلوموس، باسیلوس، سودوموناس، استرپتومایسس، متاریزیوم : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
گلوموس، باسیلوس، سودوموناس، استرپتومایسس و تریکودرما : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
پروتئین هیدرولیز شده : ارگانیک، ایتالیا
اسیدهای آمینه و پپتیدها : ارگانیک، ایتالیا
اسیدهای آمینه به همراه عصاره جلبک قهوه‌ای : ارگانیک، ایتالیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، اسپانیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، اسپانیا
ارگانیک : ارگانیک، اسپانیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، اسپانیا
باسیلوس : باکتریایی، اسپانیا
اسیدهای آمینه : ارگانیک، اسپانیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، اسپانیا
مالت غلات و ویناس چغندرقند : گیاهی، اتریش
میکوریز : قارچی، اتریش
ملاس چغندر قند و مخمر نانوایی : گیاهی، اتریش
گلوموس : قارچی، اتریش
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، اتریش
پکتین‌های گیاهی : گیاهی، اتریش
اسیدهای آمینه آزاد : ارگانیک، اسپانیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، هند
عصاره دارچین : گیاهی، اسپانیا
فولویک اسید گیاهی : ارگانیک، اسپانیا
عصاره درختان گرمسیری : گیاهی، اسپانیا
عصاره میموزا : گیاهی، اسپانیا
ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، PSB, KMB : باکتریایی، هند
باکتری‌های لاکتیک اسید : باکتریایی، هند
باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و تجزیه‌کننده فسفات : باکتریایی، دانمارک
مورتیرلا : قارچی، روسیه
باسیلوس : باکتریایی، روسیه
ارگانیک : ارگانیک، مکزیک
میکوریز و آزوسپیریلوم : قارچی و باکتریایی، مکزیک
پنسیلیوم، پاسیلومایسس، باسیلوس، تریکودرما، آزوسپریلوم : قارچی و باکتریایی، مکزیک
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، مکزیک
گلوموس، برادی‌ریزوبیوم، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
آرتروبتریس، داکتیللا، باسیلوس، ازتوباکتر، گلوموس : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
تریکودرما، اکتینومایست، استرپتومایسس، ازتوباکتر، باسیلوس، گلوموس : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
گلوموس، برادی‌ریزوبیوم، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و تریکودرما : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و گلوموس : قارچی و باکتریایی، ایتالیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، انگلستان
هیومیک، فولویک اسید و اسیدهای امینه با منشاء گیاهی : ارگانیک، انگلستان
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، انگلستان
سیتوکینین طبیعی : گیاهی، انگلستان
باسیلوس : باکتریایی، فرانسه
باسیلوس : باکتریایی، فرانسه
گلایسین بتائین : گیاهی، فنلاند
باسیلوس و عصاره جلبک دریایی : باکتریاییو جلبکی، لیتوانی
روغن چریش : گیاهی، ایتالیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، رومانی
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، ایتالیا
پروتئین هیدرولیز شده : ارگانیک، هند
پرتئینو-لاکتو-گلوکونات‌ها : ارگانیک، هند
پپتید : ارگانیک، اسپانیا
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، ایرلند
پروتئین هیدرولیز شده : ارگانیک، اسپانیا
ارگانیک : ارگانیک، اسپانیا
مهارکننده اوره‌آز : آمریکا
ارگانیک : ارگانیک، هند
باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم : باکتریایی، هند
اسیدهای آمینه : ارگانیک، ایتالیا
باسیلوس و فراتوریا : باکتریایی، اتریش
ارگانیک : ارگانیک، اسپانیا
ارگانیک : ارگانیک، اسپانیا
ارگانیک : ارگانیک، اسپانیا
کیتوسان : ارگانیک، اسپانیا
جلبک قهوه‌ای : جلبکی، اتریش
ریزوباکتری‌ها : باکتریایی، هند
ملاس چغندر قند : گیاهی، اسپانیا
هیومیک و فولویک اسید : ارگانیک، اسپانیا
پروتئین هیدرولیز شده : ارگانیک، اتریش
باسیلوس : باکتریایی، لیتوانی
باسیلوس، پنی‌باسیلوس، لاکتوکوکوس، ساکارومایسس : باکتریایی و قارچی، لیتوانی
گلوموس، سودوموناس، باسیلوس، استرپتومایسس، تریکودرما و پیکیا : قارچی و باکتریایی، یونان
عصاره سیر : گیاهی، یونان
عصاره جلبک آسکوفیلوم و لامیناریا : جلبکی، یونان
عصاره دارچین : گیاهی، یونان
گلوموس، سودوموناس، باسیلوس، استرپتومایسس، تریکودرما و پیکیا : قارچی و باکتریایی، یونان
گلوموس، باسیلوس، استرپتومایسس، باوریا و پوکونیا : قارچی و باکتریایی، یونان
عصاره جلبک لامیناریا : جلبکی، اتریش
تریکودرما : قارچی، روسیه
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، هلند
باسیلوس : باکتریایی، هلند
ساکارومایسس : قارچی، هلند
میکوریز و باسیلوس : قارچی و باکتریایی، هلند
میکوریز، باسیلوس و سرکوموناس : قارچی و باکتریایی، هلند
اکتینومایست‌ها، باسیلوس، موکور، پنیسیلیوم، مخمر، جلبک دریایی : باکتریایی، قارچی و جلبکی، هلند
باسیلوس : باکتریایی، چین
مخمر : قارچی، کانادا
ارگانیک : ارگانیک، چین
ارگانیک : ارگانیک، مکزیک
اسیدهای آمینه : ارگانیک، مصر
باسیلوس : باکتریایی، کلمبیا
سالیسیلیک اسید : ارگانیک، چین
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، کلمبیا
گلایسین بتائین : ارگانیک، چین
تریکودرما : قارچی، کلمبیا
پلی‌گلوتامیک اسید : ارگانیک، چین
پپتید : ارگانیک، چین
اسیدهای آمینه : ارگانیک، مصر
اسیدهای آمینه : ارگانیک، کره جنوبی
اسیدهای آمینه : ارگانیک، کره جنوبی
اسیدهای آمینه : ارگانیک، کره جنوبی
اسیدهای آمینه : ارگانیک، استرالیا
اسیدهای آمینه : ارگانیک، کره جنوبی
تریکودرما : قارچی، نیوزلند
پروتئین هارپین : ارگانیک، نیوزلند
عصاره جلبک دریایی : جلبکی، کره جنوبی
عصاره استویا : گیاهی، کره جنوبی
عصاره جلبک آسکوفیلوم : جلبکی، کره جنوبی
عصاره جلبک دریایی : جلبک، مراکش
روغن نعنا : گیاهی، هلند
سینوریزوبیوم : باکتریایی، آفریقای جنوبی
اسیدهای آمینه : ارگانیک، آفریقای جنوبی
میکوریز : قارچی، کنیا
تریکودرما و باسیلوس : باکتریایی و قارچی، لیتوانی
عصاره جلبک لامیناریا : جلبکی، چین
ارگانیک : ارگانیک، اتریش
تریکودرما : قارچی، لوکزامبورگ
باسیلوس : باکتریایی، لوکزامبورگ
ازتوباکتر : باکتریایی، لوکزامبورگ
تریکودرما : قارچی، لوکزامبورگ
باسیلوس : باکتریایی، لوکزامبورگ
باسیلوس : باکتریایی، لوکزامبورگ
باسیلوس : باکتریایی، لوکزامبورگ
باسیلوس : باکتریایی، لوکزامبورگ
تریکودرما و باسیلوس : قارچی و باکتریایی، لوکزامبورگ
عصاره جلبک لامیناریا : باکتریایی، ایران
میکوریز و ریزوباکتر : باکتریایی، اسپانیا
بتائین : ارگانیک، اسپانیا
فروکتان : ارگانیک، اسپانیا
کورینه باکتریوم و لیزوباکتر : باکتریایی، اسپانیا
اولیگوساکاریدها : ارگانیک، اسپانیا
اولیگوساکاریدها : ارگانیک، اسپانیا

نقشه پراکندگی جغرافیایی کشت و تولید محصولات تراریخته یا اصلاح شده نوین در جهان