اطلس محصولات زیست فناوری کشاورزی

فیلتر:
 محصول
 سـال
کـــشـور  
 قـاره
ذرت : اسپانیا، 2017
ذرت : آفریقای جنوبی، 2017
سویا : آفریقای جنوبی، 2017
پنبه : آفریقای جنوبی، 2017
پنبه : سودان، 2017
کلزا : استرالیا، 2017
پنبه : استرالیا، 2017
بادمجان : بنگلادش، 2017
پنبه : پاکستان، 2017
پنبه : چین، 2017
پاپایا : چین، 2017
ذرت : فیلیپین، 2017
پنبه : میانمار، 2017
ذرت : ویتنام، 2017
پنبه : هند، 2017
سویا : آمریکا، 2017
ذرت : آمریکا، 2017
پنبه : آمریکا، 2017
یونجه : آمریکا، 2017
کلزا : آمریکا، 2017
چغندرقند : آمریکا، 2017
سویا : آرژانتین، 2017
ذرت : آرژانتین، 2017
پنبه : آرژانتین، 2017
سویا : اروگوئه، 2017
ذرت : اروگوئه، 2017
سویا : برزیل، 2017
ذرت : برزیل، 2017
پنبه : برزیل، 2017
سویا : بولیوی، 2017
سویا : پاراگوئه، 2017
ذرت : پاراگوئه، 2017
پنبه : پاراگوئه، 2017
کلزا : شیلی، 2017
ذرت : شیلی، 2107
سویا : شیلی، 2017
پنبه : کاستاریکا، 2017
آناناس : کاستاریکا، 2017
کلزا : کانادا، 2017
سویا : کانادا، 2017
ذرت : کانادا، 2017
چغندرقند : کانادا، 2017
یونجه : کانادا، 2017
ذرت : کلمبیا، 2017
پنبه : کلمبیا، 2017
پنبه : مکزیک، 2017
ذرت : هندوراس،2017
سویا : آمریکا، 2016
ذرت : آمریکا، 2016
پنبه : آمریکا، 2016
چغندرقند : آمریکا، 2016
کلزا : آمریکا، 2016
یونجه : آمریکا، 2016
پاپایا : آمریکا، 2016
کدو : آمریکا، 2016
سویا : آرژانتین، 2016
ذرت : آرژانتین، 2016
پنبه : آرژانتین، 2016
ذرت : اروگوئه، 2016
سویا : اروگوئه، 2016
سویا : برزیل، 2016
ذرت : برزیل، 2016
پنبه : برزیل، 2016
سویا : بولیوی، 2016
سویا : پاراگوئه، 2016
پنبه : پاراگوئه، 2016
کلزا : شیلی، 2016
ذرت : شیلی، 2016
سویا : شیلی، 2016
پنبه : کاستاریکا، 2016
سویا : کاستاریکا، 2016
آناناس : کاستاریکا، 2016
یونجه : کانادا، 2016
کلزا : کانادا، 2016
چغندرقند : کانادا، 2016
ذرت : کانادا، 2016
سویا : کانادا، 2016
پنبه : کلمبیا، 2016
ذرت : کلمبیا، 2016
سویا : آمریکا، 2015
پاپایا : آمریکا، 2015
کدو : آمریکا، 2015
چغندرقند : آمریکا، 2015
یونجه : آمریکا، 2015
پنبه : مکزیک، 2016
سویا : مکزیک، 2016
ذرت : هندوراس، 2016
پنبه : آمریکا، 2015
کلزا : امریکا، 2015
ذرت : آمریکا، 2015
سویا : آرژانتین، 2015
ذرت : آرژانتین، 2015
پنبه : آرژانتین، 2015
ذرت : اروگوئه، 2015
سویا : اروگوئه، 2015
ذرت : برزیل، 2015
پنبه : برزیل، 2015
سویا : برزیل، 2015
سویا : بولیوی، 2015
پنبه : پاراگوئه، 2015
سویا : پاراگوئه، 2015
ذرت : پاراگوئه، 2015
سویا : شیلی، 2015
کلزا : شیلی، 2015
ذرت : شیلی، 2015
سویا : کاستاریکا، 2015
پنبه : کاستاریکا، 2015
کلزا : کانادا، 2015
سویا : کانادا، 2015
ذرت : کانادا، 2015
چغندرقند : کانادا، 2015
پنبه : کلمبیا، 2015
ذرت : کلمبیا، 2015
سویا : مکزیک، 2015
پنبه : مکزیک، 2015
ذرت : هندوراس، 2015
کلزا : استرالیا، 2016
پنبه : استرالیا، 2016
بادمجان : بنگلادش، 2016
پنبه : پاکستان، 2016
پاپایا : چین، 2016
سپیدار : چین، 2016
پنبه : چین، 2016
ذرت : فیلیپین، 2016
پنبه : میانمار، 2016
ذرت : ویتنام، 2016
پنبه : هند، 2016
پنبه : استرالیا، 2015
کلزا : استرالیا، 2015
بادمجان : بنگلادش، 2015
پنبه : پاکستان، 2015
پنبه : چین، 2015
ذرت : آفریقای جنوبی، 2016
سپیدار : چین، 2015
سویا : آفریقای جنوبی، 2016
پاپایا : چین، 2015
پنبه : آفریقای جنوبی، 2016
پنبه : سودان، 2016
ذرت : آفریقای جنوبی، 2015
سویا : آفریقای جنوبی، 2015
ذرت : فیلیپین، 2015
پنبه : آفریقای جنوبی، 2015
پنبه : بورکینافاسو، 2015
پنبه : میانمار، 2015
پنبه : سودان، 2015
ذرت : ویتنام، 2015
پنبه : هند، 2015
ذرت : پرتغال، 2017
ذرت : اسپانیا، 2016
ذرت : اسلواکی، 2016
ذرت : پرتغال، 2016
ذرت : جمهوری چک، 2016
ذرت : اسپانیا، 2015
ذرت : اسلواکی، 2015
ذرت : پرتغال، 2015
ذرت : جمهوری چک، 2015
ذرت : رومانی، 2015
پاپایا : آمریکا، 2014
کلزا : آمریکا، 2014
چغندرقند : آمریکا، 2014
یونجه : آمریکا، 2014
سویا : آمریکا، 2014
ذرت : پاراگوئه، 2016
پنبه : آمریکا، 2014
ذرت : آمریکا، 2014
کدو : آمریکا، 2014
ذرت : آرژانتین، 2014
سویا : آرژانتین، 2014
پنبه : آرژانتین، 2014
ذرت : اروگوئه، 2014
سویا : اروگوئه، 2014
سویا : برزیل، 2014
ذرت : برزیل، 2014
پنبه : برزیل، 2014
سویا : بولیوی، 2014
سویا : پاراگوئه، 2014
پنبه : پاراگوئه، 2014
ذرت : پاراگوئه، 2014
ذرت : شیلی، 2014
سویا : شیلی، 2014
کلزا : شیلی، 2014
پنبه : کاستاریکا، 2014
سویا : کاستاریکا، 2014
سویا : کانادا، 2014
کلزا : کانادا، 2014
ذرت : کانادا، 2014
چغندرقند : کانادا، 2014
پنبه : کلمبیا، 2014
ذرت : کلمبیا، 2014
میخک آبی : کلمبیا، 2014
ذرت : کوبا، 2014
ذرت : مکزیک، 2014
پنبه : مکزیک، 2014
ذرت : هندوراس، 2014
کلزا : استرالیا، 2014
پنبه : استرالیا، 2014
بادمجان : بنگلادش، 2014
پنبه : پاکستان، 2014
سپیدار : چین، 2014
پاپایا : چین،2014
پنبه : چین، 2014
ذرت : فیلیپین، 2014
پنبه : میانمار، 2014
پنبه : هند، 2014
سویا : آفریقای جنوبی، 2014
ذرت : آفریقای جنوبی، 2014
پنبه : آفریقای جنوبی، 2014
پنبه : بورکینافاسو، 2014
پنبه : سودان، 2014
ذرت : اسپانیا، 2014
ذرت : اسلواکی، 2014
ذرت : پرتغال، 2014
ذرت : جمهوری چک، 2014
ذرت : رومانی، 2014
سویا : آمریکا، 2013
ذرت : آمریکا، 2013
پنبه : آمریکا، 2013
چغندرقند : آمریکا، 2013
کلزا : آمریکا، 2013
یونجه : آمریکا، 2013
پاپایا : آمریکا، 2013
کدو : آمریکا، 2013
سویا : آرژانتین، 2013
ذرت : آرژانتین، 2013
پنبه : آرژانتین، 2013
ذرت : اروگوئه، 2013
سویا : اروگوئه، 2013
ذرت : برزیل، 2013
پنبه : برزیل، 2013
سویا : برزیل، 2013
سویا : بولیوی، 2013
سویا : پاراگوئه، 2013
ذرت : پاراگوئه، 2013
پنبه : پاراگوئه، 2013
سویا : شیلی، 2013
کلزا : شیلی، 2013
ذرت : شیلی، 2013
سویا : کاستاریکا، 2013
پنبه : کاستاریکا، 2013
کلزا : کانادا، 2013
سویا : کانادا، 2013
ذرت : کانادا، 2013
چغندرقند : کانادا، 2013
پنبه : کلمبیا، 2013
ذرت : کلمبیا، 2013
سویا : مکزیک، 2013
پنبه : مکزیک، 2013
ذرت : هندوراس، 2013
سویا : آفریقای جنوبی، 2013
ذرت : آفریقای جنوبی، 2013
پنبه : آفریقای جنوبی، 2013
پنبه : بورکینافاسو، 2013
پنبه : سودان، 2013
ذرت : اسپانیا، 2013
ذرت : اسلواکی، 2013
ذرت : پرتغال، 2013
ذرت : جمهوری چک، 2013
ذرت : رومانی، 2013
کلزا : استرالیا، 2013
پنبه : استرالیا، 2013
پنبه : پاکستان، 2013
سپیدار : چین، 2013
پاپایا : چین،2013
پنبه : چین، 2013
ذرت : فیلیپین، 2013
پنبه : میانمار، 2013
پنبه : هند، 2013
سویا : آمریکا، 2012
پنبه : آمریکا، 2012
پاپایا : آمریکا، 2012
یونجه : آمریکا، 2012
چغندرقند : آمریکا، 2012
ذرت : آمریکا، 2012
کدو : آمریکا، 2012
کلزا : آمریکا، 2012
سویا : آرژانتین، 2012
ذرت : آرژانتین، 2012
پنبه : آرژانتین، 2012
ذرت : اروگوئه، 2015
سویا : اروگوئه، 2012
ذرت : برزیل، 2012
سویا : برزیل، 2012
سویا : بولیوی، 2012
پنبه : پاراگوئه، 2012
سویا : پاراگوئه، 2012
ذرت : پاراگوئه، 2012
سویا : شیلی، 2012
کلزا : شیلی، 2012
ذرت : شیلی، 2012
سویا : کاستاریکا، 2012
پنبه : کاستاریکا، 2012
کلزا : کانادا، 2012
سویا : کانادا، 2012
ذرت : کانادا، 2012
چغندرقند : کانادا، 2012
پنبه : کلمبیا، 2012
سویا : مکزیک، 2012
کلزا : استرالیا، 2012
پنبه : مکزیک، 2012
پنبه : استرالیا، 2012
ذرت : هندوراس، 2012
پنبه : پاکستان، 2012
سپیدار : چین، 2012
پاپایا : چین، 2012
پنبه : چین، 2012
ذرت : فیلیپین، 2012
پنبه : میانمار، 2012
پنبه : هند، 2012
ذرت : آفریقای جنوبی، 2012
سویا : آفریقای جنوبی، 2012
پنبه : آفریقای جنوبی، 2012
پنبه : بورکینافاسو، 2012
پنبه : سودان، 2012
ذرت : مصر، 2012
ذرت : کوبا، 2012
ذرت : اسپانیا، 2012
ذرت : اسلواکی، 2012
ذرت : پرتغال، 2012
ذرت : جمهوری چک، 2012
ذرت : رومانی، 2012
ذرت : لهستان، 2012
سویا : آمریکا، 2011
ذرت : آمریکا، 2011
پنبه : آمریکا، 2011
چغندرقند : آمریکا، 2011
کلزا : آمریکا، 2011
پاپایا : آمریکا، 2011
کدو : آمریکا، 2011
یونجه : آمریکا، 2011
سویا : آرژانتین، 2011
ذرت : آرژانتین، 2011
پنبه : آرژانتین، 2011
ذرت : اروگوئه، 2011
سویا : اروگوئه، 2011
سویا : برزیل، 2011
ذرت : برزیل، 2011
پنبه : برزیل، 2011
سویا : بولیوی، 2011
سویا : پاراگوئه، 2011
ذرت : شیلی، 2011
کلزا : شیلی، 2011
سویا : شیلی، 2011
سویا : کاستاریکا، 2011
پنبه : کاستاریکا، 2011
کلزا : کانادا، 2011
سویا : کانادا، 2011
ذرت : کانادا، 2011
چغندرقند : کانادا، 2011
پنبه : کلمبیا، 2011
ذرت : کلمبیا، 2011
کلزا : استرالیا، 2011
سویا : مکزیک، 2011
پنبه : مکزیک، 2011
پنبه : استرالیا، 2011
پنبه : پاکستان، 2011
پاپایا : چین،2011
سپیدار : چین، 2011
پنبه : چین، 2011
ذرت : فیلیپین، 2011
پنبه : میانمار، 2011
پنبه : هند، 2011
ذرت : آفریقای جنوبی، 2011
سویا : آفریقای جنوبی، 2011
پنبه : آفریقای جنوبی، 2011
پنبه : بورکینافاسو، 2011
ذرت : مصر، 2011
ذرت : اسپانیا، 2011
ذرت : اسلواکی، 2011
ذرت : پرتغال، 2011
ذرت : جمهوری چک، 2011
ذرت : رومانی، 2011
ذرت : لهستان، 2011
ذرت : هندوراس، 2011
سویا : آمریکا، 2010
ذرت : آمریکا، 2010
پنبه : آمریکا، 2010
چغندرقند : آمریکا، 2010
کلزا : آمریکا، 2010
یونجه : آمریکا، 2010
پاپایا : آمریکا، 2010
کدو : آمریکا، 2010
سویا : آرژانتین، 2010
ذرت : آرژانتین، 2010
پنبه : آرژانتین، 2010
ذرت : اروگوئه، 2010
سویا : اروگوئه، 2010
سویا : برزیل، 2010
ذرت : برزیل، 2010
پنبه : برزیل، 2010
سویا : بولیوی، 2010
سویا : پاراگوئه، 2010
سویا : شیلی، 2010
کلزا : شیلی، 2010
ذرت : شیلی، 2010
پنبه : کاستاریکا، 2010
سویا : کاستاریکا، 2010
کلزا : کانادا، 2010
سویا : کانادا، 2010
ذرت : کانادا، 2010
چغندرقند : کانادا، 2010
پنبه : کلمبیا، 2010
ذرت : کلمبیا، 2010
سویا : مکزیک، 2010
پنبه : مکزیک، 2010
ذرت : هندوراس، 2010
کلزا : استرالیا، 2010
پنبه : استرالیا، 2010
پنبه : پاکستان، 2010
پاپایا : چین، 2010
سپیدار : چین، 2010
پنبه : چین، 2010
ذرت : فیلیپین، 2010
پنبه : میانمار، 2010
پنبه : هند، 2010
ذرت : آفریقای جنوبی، 2010
سویا : آفریقای جنوبی، 2010
پنبه : آفریقای جنوبی، 2010
پنبه : بورکینافاسو، 2010
ذرت : اسپانیا، 2010
ذرت : مصر، 2010
ذرت : اسلواکی، 2010
ذرت : پرتغال، 2010
ذرت : جمهوری چک، 2010
ذرت : رومانی، 2010
ذرت : لهستان، 2010
سویا : آمریکا، 2009
ذرت : آمریکا، 2009
پنبه : آمریکا، 2009
چغندرقند : آمریکا، 2009
کلزا : آمریکا، 2009
یونجه : آمریکا، 2009
پاپایا : آمریکا، 2009
کدو : آمریکا، 2009
سویا : آرژانتین، 2009
ذرت : آرژانتین، 2009
پنبه : آرژانتین، 2009
ذرت : اروگوئه، 2009
سویا : اروگوئه، 2009
سویا : برزیل، 2009
ذرت : برزیل، 2009
پنبه : برزیل، 2009
سویا : بولیوی، 2009
سویا : پاراگوئه، 2009
سویا : شیلی، 2009
کلزا : شیلی، 2009
ذرت : شیلی، 2009
سویا : کاستاریکا، 2009
پنبه : کاستاریکا، 2009
کلزا : کانادا، 2009
سویا : کانادا، 2009
ذرت : کانادا، 2009
چغندرقند : کانادا، 2009
پنبه : کلمبیا، 2009
سویا : مکزیک، 2009
کلزا : استرالیا، 2009
پنبه : مکزیک، 2009
ذرت : هندوراس، 2009
پنبه : استرالیا، 2009
پاپایا : چین، 2009
سپیدار : چین، 2009
پنبه : چین، 2009
ذرت : فیلیپین، 2009
پنبه : هند، 2009
ذرت : آفریقای جنوبی، 2009
سویا : آفریقای جنوبی، 2009
پنبه : آفریقای جنوبی، 2009
پنبه : بورکینافاسو، 2009
ذرت : مصر، 2009
ذرت : اسپانیا، 2009
ذرت : اسلواکی، 2009
ذرت : پرتغال، 2009
ذرت : جمهوری چک، 2009
ذرت : رومانی، 2009
ذرت : لهستان، 2009
پنبه : آمریکا، 2008
سویا : آمریکا، 2008
چغندرقند : آمریکا، 2008
کلزا : آمریکا، 2008
یونجه : آمریکا، 2008
پاپایا : آمریکا، 2008
کدو : آمریکا، 2008
سویا : آرژانتین، 2008
ذرت : آرژانتین، 2008
پنبه : آرژانتین، 2008
ذرت : اروگوئه، 2008
سویا : اروگوئه، 2008
سویا : برزیل، 2008
ذرت : برزیل، 2008
پنبه : برزیل، 2008
سویا : بولیوی، 2008
سویا : پاراگوئه، 2008
کلزا : شیلی، 2008
ذرت : شیلی، 2008
سویا : شیلی، 2008
کلزا : کانادا، 2008
سویا : کانادا، 2008
ذرت : کانادا، 2008
چغندرقند : کانادا، 2008
پنبه : کلمبیا، 2008
میخک آبی : کلمبیا، 2008
سویا : مکزیک، 2008
پنبه : مکزیک، 2008
کلزا : استرالیا، 2008
پنبه : استرالیا، 2008
پاپایا : چین، 2008
سپیدار : چین، 2008
پنبه : چین، 2008
ذرت : فیلیپین، 2008
پنبه : هند، 2008
ذرت : آفریقای جنوبی، 2008
سویا : آفریقای جنوبی، 2008
پنبه : آفریقای جنوبی، 2008
پنبه : بورکینافاسو، 2008
ذرت : مصر، 2008
ذرت : اسپانیا، 2008
ذرت : اسلواکی، 2008
ذرت : آلمان، 2008
ذرت : پرتغال، 2008
ذرت : جمهوری چک، 2008
ذرت : هندوراس، 2008
ذرت : رومانی، 2008
ذرت : لهستان، 2008
سویا : آمریکا، 2007
ذرت : آمریکا، 2007
پنبه : آمریکا، 2007
کلزا : آمریکا، 2007
یونجه : آمریکا، 2007
پاپایا : آمریکا، 2007
کدو : آمریکا، 2007
سویا : آرژانتین، 2006
ذرت : آرژانتین، 2007
پنبه : آرژانتین، 2007
ذرت : اروگوئه، 2007
سویا : اروگوئه، 2007
سویا : برزیل، 2007
پنبه : برزیل، 2007
سویا : پاراگوئه، 2007
کلزا : شیلی، 2007
ذرت : شیلی، 2007
سویا : شیلی، 2007
کلزا : کانادا، 2007
سویا : کانادا، 2007
ذرت : کانادا، 2007
پنبه : کلمبیا، 2007
ذرت : کلمبیا، 2007
پنبه : استرالیا، 2007
پاپایا : چین، 2007
سپیدار : چین، 2007
پنبه : مکزیک، 2007
پنبه : چین، 2007
ذرت : هندوراس، 2007
ذرت : فیلیپین، 2007
پنبه : هند، 2007
ذرت : آفریقای جنوبی، 2007
سویا : آفریقای جنوبی، 2007
پنبه : آفریقای جنوبی، 2007
ذرت : اسپانیا، 2007
ذرت : اسلواکی، 2007
ذرت : آلمان، 2007
ذرت : پرتغال، 2007
ذرت : جمهوری چک، 2007
ذرت : رومانی، 2007
ذرت : فرانسه، 2007
ذرت : لهستان، 2007
سویا : آمریکا، 2006
ذرت : آمریکا، 2006
پنبه : آمریکا، 2006
کلزا : آمریکا، 2006
یونجه : آمریکا، 2006
پاپایا : آمریکا، 2006
کدو : آمریکا، 2006
ذرت : آرژانتین، 2006
پنبه : آرژانتین، 2006
سویا : آرژانتین، 2006
ذرت : اروگوئه، 2006
سویا : اروگوئه، 2006
سویا : برزیل، 2006
پنبه : برزیل، 2006
سویا : پاراگوئه، 2006
کلزا : کانادا، 2006
پنبه : استرالیا، 2006
سویا : کانادا، 2006
برنج : ایران، 2006
ذرت : کانادا، 2007
سویا : مکزیک، 2006
پنبه : مکزیک، 2006
پنبه : چین، 2006
ذرت : فیلیپین، 2006
پنبه : هند، 2006
ذرت : آفریقای جنوبی، 2006
سویا : آفریقای جنوبی، 2006
پنبه : آفریقای جنوبی، 2006
ذرت : هندوراس، 2006
ذرت : اسپانیا، 2006
ذرت : اسلواکی، 2006
ذرت : آلمان، 2006
ذرت : پرتغال، 2006
ذرت : جمهوری چک، 2006
سویا : رومانی، 2006
پنبه : کلمبیا، 2006
سویا : آمریکا، 2005
ذرت : آمریکا، 2005
پنبه : آمریکا، 2005
کلزا : آمریکا، 2005
پاپایا : آمریکا، 2005
کدو : آمریکا، 2005
ذرت : آرژانتین، 2005
پنبه : آرژانتین، 2005
سویا : آرژانتین، 2005
ذرت : اروگوئه، 2005
سویا : اروگوئه، 2005
سویا : برزیل، 2005
سویا : پاراگوئه، 2005
سویا : کانادا، 2005
پنبه : استرالیا، 2005
کلزا : کانادا، 2005
پنبه : چین، 2005
ذرت : کانادا، 2005
ذرت : فیلیپین، 2005
سویا : مکزیک، 2005
پنبه : مکزیک، 2005
ذرت : هندوراس، 2005
برنج : ایران، 2005
سویا : آفریقای جنوبی، 2005
پنبه : آفریقای جنوبی، 2005
پنبه : هند، 2005
ذرت : فرانسه، 2006
پنبه : کلمبیا، 2005
ذرت : اسپانیا، 2005
ذرت : آلمان، 2005
ذرت : پرتغال، 2005
سویا : آمریکا، 2004
ذرت : جمهوری چک، 2005
سویا : رومانی، 2005
ذرت : فرانسه، 2005
ذرت : آمریکا، 2004
پنبه : آمریکا، 2004
کلزا : آمریکا، 2004
پاپایا : آمریکا، 2004
کدو : آمریکا، 2004
ذرت : آرژانتین، 2004
سویا : آرژانتین، 2004
پنبه : آرژانتین، 2004
ذرت : اروگوئه، 2004
سویا : اروگوئه، 2004
سویا : برزیل، 2004
سویا : پاراگوئه، 2004
کلزا : کانادا، 2004
پنبه : کلمبیا، 2004
سویا : مکزیک، 2004
پنبه : مکزیک، 2004
ذرت : هندوراس، 2004
پنبه : استرالیا، 2004
پنبه : چین، 2004
ذرت : فیلیپین، 2004
پنبه : هند، 2004
ذرت : آفریقای جنوبی، 2004
سویا : آفریقای جنوبی، 2004
پنبه : آفریقای جنوبی، 2004
ذرت : اسپانیا، 2004
سویا : آمریکا، 2003
ذرت : آمریکا، 2003
ذرت : آلمان، 2004
ذرت : رومانی، 2004
پنبه : آمریکا، 2003
پنبه : برزیل، 2012
پاپایا : آمریکا، 2003
کدو : آمریکا، 2003
سویا : آرژانتین، 2003
ذرت : آرژانتین، 2003
سویا : اروگوئه، 2003
سویا : برزیل، 2003
کلزا : کانادا، 2003
سویا : کانادا، 2003
پنبه : استرالیا، 2003
پنبه : کلمبیا، 2003
پنبه : اندونزی، 2003
سویا : مکزیک، 2003
پنبه : چین، 2003
ذرت : فیلیپین، 2003
ذرت : هندوراس، 2003
پنبه : هند، 2003
ذرت : آفریقای جنوبی، 2003
سویا : آفریقای جنوبی، 2003
پنبه : آفریقای جنوبی، 2003
ذرت : اسپانیا، 2003
سیب : آمریکا، 2015
ذرت : آلمان، 2003
ذرت : بلغارستان، 2003
سویا : رومانی، 2003
سویا : آمریکا، 2002
سیب‌زمینی : آمریکا، 2015
ذرت : آمریکا، 2002
پنبه : آمریکا، 2002
کلزا : آمریکا، 2002
کدو : آمریکا، 2002
سویا : آرژانتین، 2002
ذرت : آرژانتین، 2002
سویا : اروگوئه، 2002
کلزا : کانادا، 2002
سویا : کانادا، 2002
پنبه : استرالیا، 2002
ذرت : کانادا، 2002
پنبه : اندونزی، 2002
پنبه : کلمبیا، 2002
پنبه : چین، 2002
سویا : مکزیک، 2002
پنبه : هند، 2002
پنبه : مکزیک، 2002
ذرت : هندوراس، 2002
ذرت : اسپانیا، 2002
ذرت : آلمان، 2002
ذرت : بلغارستان، 2002
سویا : رومانی، 2002
سیب‌زمینی : آمریکا، 2016
سویا : آمریکا، 2001
ذرت : آمریکا، 2001
پنبه : آمریکا، 2001
کلزا : آمریکا، 2001
پاپایا : آمریکا، 2001
کدو : آمریکا، 2001
سویا : آرژانتین، 2001
سویا : اروگوئه، 2001
کلزا : کانادا، 2001
سویا : کانادا، 2001
ذرت : کانادا، 2001
سویا : مکزیک، 2001
پنبه : مکزیک، 2001
پنبه : استرالیا، 2001
پنبه : اندونزی، 2001
پنبه : چین، 2001
ذرت : اسپانیا، 2001
ذرت : آلمان، 2001
ذرت : بلغارستان، 2001
سویا : آمریکا، 2000
سویا : رومانی، 2001
ذرت : آمریکا، 2000
پنبه : آمریکا، 2000
کلزا : آمریکا، 2000
پاپایا : آمریکا، 2000
کدو : آمریکا، 2000
سویا : آرژانتین، 2000
ذرت : آرژانتین، 2000
پنبه : آرژانتین، 2000
سویا : اروگوئه، 2000
کلزا : کانادا، 2000
سویا : کانادا، 2000
ذرت : کانادا، 2000
پنبه : استرالیا، 2000
پنبه : مکزیک، 2000
پنبه : چین، 2000
ذرت : آلمان، 2000
ذرت : اسپانیا، 2000
ذرت : بلغارستان، 2000
ذرت : فرانسه، 2000
سویا : رومانی، 2000
ذرت : آلمان، 1999
سویا : آمریکا، 1999
ذرت : آمریکا، 1999
پنبه : آمریکا، 1999
پاپایا : آمریکا، 1999
کدو : آمریکا،1999
سویا : آرژانتین، 1999
کلزا : کانادا، 1999
ذرت : اسپانیا، 1999
پنبه : چین، 1999
ذرت : کانادا، 1999
ذرت : آمریکا، 2008
سویا : آمریکا، 1998
پاپایا : آمریکا، 1998
سویا : آرژانتین، 1998
ذرت : آرژانتین، 1998
سویا : کانادا، 1998
کلزا : کانادا، 1998
ذرت : کانادا، 1998
پنبه : مکزیک، 1998
پنبه : استرالیا، 1998
پنبه : چین، 1998
آناناس : کاستاریکا، 2013
ذرت : آفریقای جنوبی، 2005
سویا : کانادا، 2004
ذرت : کانادا، 2004
سیب‌زمینی : آلمان، 2011
سیب‌زمینی : سوئد، 2011
کلزا : آمریکا، 2003
ذرت : کانادا، 2003
پنبه : مکزیک، 2003
سیب‌زمینی : آلمان، 2010
سیب‌زمینی : سوئد، 2010
ذرت : آفریقای جنوبی، 2002
سویا : آفریقای جنوبی، 2002
پنبه : آفریقای جنوبی، 2002
ذرت : آرژانتین، 2001
ذرت : آفریقای جنوبی، 2001
سویا : آفریقای جنوبی، 2001
پنبه : آفریقای جنوبی، 2001
ذرت : آفریقای جنوبی، 2000
پنبه : آفریقای جنوبی، 2000
سویا : کانادا، 1999
ذرت : آرژانتین، 1999
پنبه : مکزیک، 1999
ذرت : بلغارستان، 1999
ذرت : پرتغال، 1999
ذرت : فرانسه، 1999
سویا : رومانی، 1999
پنبه : آفریقای جنوبی، 1999
پنبه : استرالیا، 1999
ذرت : آمریکا، 1998
پنبه : آمریکا، 1998
سیب‌زمینی : رومانی، 2000
سیب‌زمینی : کانادا، 2017
سیب : آمریکا، 2017
سیب‌زمینی : آمریکا، 2017
سیب‌زمینی : اوکراین، 1999
سیب‌زمینی : رومانی، 1999
سیب‌زمینی : آمریکا، 1998
سیب‌زمینی : کانادا، 1998
میخک : استرالیا، 1998
سویا : آمریکا، 1997
پنبه : آمریکا، 1997
ذرت : آمریکا، 1997
سویا : آرژانتین، 1997
سویا : کانادا، 1997
کلزا : کانادا، 1997
ذرت : کانادا، 1997
پنبه : مکزیک، 1997
سویا : آمریکا، 1996
پنبه : آمریکا، 1996
ذرت : آمریکا، 1996
گوجه‌فرنگی : آمریکا، 1996
سویا : آرژانتین، 1996
کلزا : کانادا، 1996
ذرت : کانادا، 1996
پنبه : مکزیک، 1996
گوجه‌فرنگی : مکزیک، 1996
میخک : استرالیا، 1997
پنبه : استرالیا، 1997
پنبه : استرالیا، 1996
توتون : چین، 1997
گوجه‌فرنگی : چین، 1997
توتون : چین، 1996
گوجه‌فرنگی : چین، 1996
سیب‌زمینی : آمریکا، 1997
سیب‌زمینی : کانادا، 1997
سیب‌زمینی : آمریکا، 1996
سیب‌زمینی : کانادا، 1996
میخک : استرالیا، 1996
میخک آبی : کلمبیا، 2017
رز آبی : کلمبیا، 2017
رز آبی : ژاپن، 2017
رز آبی : ژاپن، 2016
میخک آبی : کلمبیا، 2016
رز آبی : کلمبیا، 2016
میخک آبی : کلمبیا، 2015
رز آبی : ژاپن، 2015
رز آبی : ژاپن، 2014
رز آبی : ژاپن، 2013
رز آبی : ژاپن، 2012
رز آبی : ژاپن، 2011
رز آبی : ژاپن، 2010
رز آبی : ژاپن، 2009
میخک آبی : کلمبیا، 2014
میخک آبی : کلمبیا، 2013
میخک آبی : کلمبیا، 2012
میخک آبی : کلمبیا، 2011
میخک آبی : کلمبیا، 2010
میخک آبی : کلمبیا، 2009
میخک آبی : کلمبیا، 2008
ذرت : کلمبیا، 2012
ذرت : اروگوئه، 2003
سویا : مکزیک، 1999
ذرت : کوبا، 2013
ذرت : آفریقای جنوبی، 1999
ذرت : آفریقای جنوبی، 1998
پنبه : آفریقای جنوبی، 1998
گوجه‌فرنگی : چین، 2010
گوجه‌فرنگی : چین، 2008
گوجه‌فرنگی : چین، 2009
گوجه‌فرنگی : چین، 2007
ذرت : اسپانیا، 1998
ذرت : فرانسه، 1998
میخک آبی : کلمبیا، 2007
میخک : استرالیا، 2017
میخک : استرالیا، 2016
میخک : استرالیا، 2015
میخک : استرالیا، 2011
میخک : استرالیا، 2015
میخک : استرالیا، 2010
میخک : استرالیا، 2012
میخک : استرالیا، 2013
میخک : استرالیا، 2008
میخک : استرالیا، 2007
میخک : استرالیا، 2009
پنبه : آرژانتین، 1999
گوجه‌فرنگی : چین، 2011
فلفل شیرین : چین، 2011
فلفل شیرین : چین، 2010
فلفل شیرین : چین، 2007
فلفل شیرین : چین، 2008
فلفل شیرین : چین، 2009
کدو : آمریکا، 2017
پاپایا : آمریکا، 2017
سیب : آمریکا، 2016
سیب‌زمینی : کانادا، 1999
سیب‌زمینی : آمریکا، 1999

نقشه پراکندگی جغرافیایی کشت و تولید محصولات تراریخته یا اصلاح شده نوین در جهان