اطلس محصولات زیست فناوری کشاورزی

فیلتر:
 عامل بیماری زا
 نوع میزبان
کـــشـور  
 قـاره
ویروس تب خوکی : واکسن خوک
کرم انگل (اکینوکوکوس) : واکسن نشخوارکنندگان
سیرکوویروس خوکی تیپ 3 : واکسن خوک
سیرکوویروس خوکی تیپ 2 : واکسن خوک
ویروس تب خوکی : واکسن خوک
ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPNV) : واکسن ماهی
ویروس مارک، لارنگوتراکیت و نیوکاسل : واکسن طیور
ویروس مارک و لارنگوتراکیت : واکسن طیور
ویروس آنفولانزا : واکسن اسب
ویروس نیل غربی : واکسن اسب
ویروس آنفولانزای پرندگان : واکسن طیور
ویروس نیل غربی : واکسن اسب
ویروس آنفولانزای پرندگان : واکسن طیور
ویروس لوسمی : واکسن گربه
ویروس هاری کاذب : واکسن خوک
ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPNV) : واکسن ماهی
ایریدوویروس : واکسن ماهی
اکتینوباسیلوس : واکسن خوک
ویروس لارنگوتراکیت و آبله مرغان : واکسن طیور
ویروس آبله مرغان و مایکوپلاسما : واکسن طیور
اکتینوباسیلوس : واکسن خوک
اوی باکتریوم : واکسن طیور
پاستورلا، بوردتلا و اریزیپلوتریکس : واکسن خوک
ویروس دیستمپر، پاروو ویروس، آدنو ویروس، کروناویروس و پارا آنفولانزا، لپتوسپیرا، بورلیا و بوردتلا : واکسن سگ
هرپس ویروس، کلسی ویروس، ویروس هاری، پنلوکوپنیا،لوسمی، هاری و کلامیدوفیلا : واکسن گربه
ویروس مارک و لارنگوتراکیت : واکسن طیور
ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPNV) : واکسن ماهی
ویروس نیوکاسل و آبله مرغان : واکسن طیور
ویروس کم خونی عفونی : واکسن ماهی
ویروس نکروز عفونی مراکز خونساز : واکسن ماهی
ویروس آنفولانزای پرندگان : واکسن طیور
ویروس آنفولانزای پرندگان و ویروس نیوکاسل : واکسن طیور
ویروس آنفولانزای پرندگان و ویروس نیوکاسل : واکسن طیور
ویروس نیوکاسل و مارک : واکسن طیور
ویروس نیوکاسل و بورس عفونی : واکسن طیور
ویروس هاری : واکسن سگ و گربه
ویروس نیوکاسل، مارک و بورس عفونی : واکسن طیور
هرپس ویروس تیپ 1 گاوی : واکسن گربه
ویروس مارک و بورس عفونی : واکسن طیور
ویروس مارک و بورس عفونی : واکسن طیور
ویروس نیوکاسل، مارک و بورس عفونی : واکسن طیور
ویروس نیوکاسل و مارک : واکسن طیور
سالمونلا : واکسن طیور
کنه : واکسن دام
استرپتوکوکوس : واکسن اسب
پاستورلا و بوردتلا : واکسن خوک
اکتینوباسیلوس و مایکوپلاسما : واکسن خوک
سالمونلا : واکسن ماهی
ویروس نیوکاسل، مارک و بورس عفونی : واکسن طیور
ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPNV) : واکسن ماهی

نقشه پراکندگی جغرافیایی کشت و تولید محصولات تراریخته یا اصلاح شده نوین در جهان