اطلس محصولات زیست فناوری کشاورزی

فیلتر:
 ارگانیسم
 نوع محصول
کـــشـور  
 قـاره
قارچ : قارچ‌کش، ایتالیا
باکتری : حشره‌کش، ایران
باکتری : حشره‌کش، ایران
باکتری : قارچ‌کش، ایران
باکتری : قارچ‌کش، ایران
ویروس : حشره‌کش، استرالیا
محرک غذایی گیاهی : حشره‌کش، استرالیا
باکتری : باکتری‌کش، استرالیا
قارچ : حشره‌کش، هند
قارچ : نماتد‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
قارچ : قارچ‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
قارچ : قارچ‌کش، آرژانتین
قارچ : نماتدکش، آرژانتین
قارچ : حشره‌کش، آرژانتین
قارچ : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : حشره‌کش، آمریکا
نماتد : قارچ‌کش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش، آمریکا
نماتد : حشره‌کش، آمریکا
نماتد : حشره‌کش، آمریکا
نماتد : حشره‌کش، آمریکا
بازدارنده سوکسینات دهیدروژناز : قارچ‌کش، آمریکا
بازدارنده کمپلکس III تنفسی : قارچ‌کش، آمریکا
بازدارنده پمپ غشایی وابسته به انرژی : قارچ‌کش، آمریکا
قارچ : قارچ‌کش، آمریکا
قارچ : قارچ‌کش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش، آمریکا
قارچ : قارچ‌کش، آمریکا
باکتری : باکتری‌کش، آمریکا
قارچ : حشره‌کش، آمریکا
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، آمریکا
نماتد : حشره‌کش، آمریکا
نماتد : حشره‌کش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : قارچ‌کش، ایتالیا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : نماتدکش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : حشره‌کش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
باکتریوفاژ : باکتری‌کش، آمریکا
باکتریوفاژ : باکتری‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
ویروس : حشره‌کش، آمریکا
گیاه دم اسب : قارچ‌کش، ایتالیا
ویروس : حشره‌کش، آمریکا
پوست درخت بید : قارچ‌کش، ایتالیا
قارچ : حشره‌کش، ایتالیا
باکتری : حشره‌کش، ایتالیا
ویروس : حشره‌کش، ایتالیا
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، ایتالیا
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، ایتالیا
گزنه : حشره‌کش و قارچ‌کش، ایتالیا
پرپولیس (بره موم) : تقویت‌کننده دفاع گیاهی، ایتالیا
امولسیون لستین سویا : تقویت‌کننده دفاع گیاهی، ایتالیا
باکتری : حشره‌کش، اسپانیا
ویروس : حشره‌کش، اسپانیا
ویروس : حشره‌کش، اسپانیا
ویروس : حشره‌کش، اسپانیا
ویروس : حشره‌کش، اسپانیا
قارچ : حشره‌کش، اسپانیا
ویروس : حشره‌کش، اسپانیا
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، اسپانیا
قارچ : حشره‌کش، اسپانیا
عصاره سیر : نماتدکش، اسپانیا
قارچ : قارچ‌کش، اسپانیا
مخمر : قارچ‌کش، اسپانیا
قارچ : قارچ‌کش، اسپانیا
قارچ : قارچ‌کش، اسپانیا
فورانوکومارین : قارچ‌کش و باکتری‌کش، اسپانیا
آسکوربیک اسید، بی‌فلاوونوئید : قارچ‌کش و باکتری‌کش، اسپانیا
عصاره دم اسب : قارچ‌کش، اسپانیا
باکتری : قارچ‌کش، آلمان
قارچ : حشره‌کش، آلمان
قارچ : حشره‌کش، بلژیک
گیاه نخود پروانه‌ای : حشره‌کش، بلژیک
قارچ : حشره‌کش، بلژیک
باکتری : حشره‌کش، بلژیک
قارچ : قارچ‌کش، بلژیک
بلاد : قارچ‌کش، پرتغال
قارچ : قارچ‌کش، فرانسه
باکتری : قارچ‌کش، فرانسه
مخمر : قارچ‌کش، فرانسه
ترپن کپسوله شده در سلول مخمر : قارچ‌کش، فرانسه
مخمر : قارچ‌کش، فرانسه
باکتری : حشره‌کش، فرانسه
سی‌هالوترین : حشره‌کش، فرانسه
فرمون : حشره‌کش، فرانسه
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
ویروس : حشره‌کش، سوئیس
قارچ : حشره‌کش، سوئیس
قارچ : حشره‌کش، سوئیس
باکتری : حشره‌کش، سوئیس
قارچ : قارچ‌کش، سوئیس
قارچ : قارچ‌کش، آرژانتین
قارچ : قارچ‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : نماتدکش، آمریکا
باکتری : قارچ‌کش، آمریکا
ویروس : حشره‌کش، آمریکا
ویروس : حشره‌کش، آمریکا
قارچ : حشره‌کش، آمریکا
باکتری : حشره‌کش، آمریکا
عصاره گیاهی : قارچ‌کش و باکتری‌کش، آمریکا
قارچ : قارچ‌کش، برزیل
قارچ : حشره‌کش، برزیل
باکتری : نماتدکش، برزیل
باکتری : نماتدکش، برزیل
باکتری : حشره‌کش، برزیل
باکتری : حشره‌کش، برزیل
پروتئین هیدرولیز شده : حشره‌کش، برزیل
قارچ : حشره‌کش، برزیل
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، اسپانیا
قارچ : قارچ‌کش، شیلی
باکتری : باکتری‌کش، شیلی
نماتد : حشره‌کش، سوئیس
نماتد : حشره‌کش، سوئیس
نماتد : حشره‌کش، سوئیس
قارچ : قارچ‌کش، فنلاند
قارچ : قارچ‌کش، فنلاند
قارچ : قارچ‌کش، فنلاند
باکتری : حشره‌کش، شیلی
باکتری : قارچ‌کش، فنلاند
باکتری : نماتد‌کش، شیلی
قارچ : قارچ‌کش، دانمارک
قارچ : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : قارچ‌کش، دانمارک
باکتری : حشره‌کش، دانمارک
ویروس : حشره‌کش، دانمارک
باکتری : قارچ‌کش، دانمارک
باکتری : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : قارچ‌کش، دانمارک
باکتری : قارچ‌کش، دانمارک
قارچ : قارچ‌کش، دانمارک
قارچ : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : حشره‌کش، دانمارک
باکتری : قارچ‌کش، دانمارک
ویروس : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : حشره‌کش، دانمارک
باکتری : حشره‌کش، دانمارک
قارچ : قارچ‌کش، جمهوری چک
باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، روسیه
قارچ : قارچ‌کش و باکتری‌کش، روسیه
دیاتومه : حشره‌کش، اتریش
باکتری : حشره‌کش، اتریش
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، اتریش
باکتری : حشره‌کش، اتریش
نمک‌های پتاسیم اسیدهای چرب طبیعی : حشره‌کش، اتریش
میکروارگانیسم‌های مخمر مانند : قارچ‌کش و باکتری‌کش، اتریش
قارچ : حشره‌کش، اتریش
ویروس : حشره‌کش، اتریش
قارچ : قارچ‌کش، اتریش
باکتری : حشره‌کش، اتریش
باکتری : حشره‌کش، اتریش
پلارگونیک اسید : علف‌کش، اتریش
باکتری : قارچ‌کش، اتریش
باکتری : قارچ‌کش، هلند
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، هلند
قارچ : حشره‌کش، هلند
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، هلند
قارچ : قارچ‌کش، هلند
باکتری : حشره‌کش، هلند
عصاره سیر : نماتدکش، هلند
باکتری : حشره‌کش، هلند
باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، هلند
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، هند
پلارگونیک اسید : علف‌کش، هلند
باکتری : حشره‌کش، هلند
باکتری : نماتدکش، هند
قارچ : قارچ‌کش، هند
فرمون : حشره‌کش، هلند
مالتودکسترین : حشره‌کش، هلند
شیره ذرت : علف‌کش، هلند
قارچ : قارچ‌کش، هند
مالتودکسترین : حشره‌کش، هلند
روغن میخک : علف‌کش، هلند
عصاره سیر : (کپی از) حشره‌کش، هلند
ویروس : حشره‌کش، هند
ویروس : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
قارچ : نماتدکش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
قارچ : قارچ‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، هند
نماتد : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
نماتد : حشره‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
قارچ : قارچ‌کش، هند
قارچ : قارچ‌کش، هند
باکتری : نماتدکش، هند
باکتری : قارچ‌کش، هند
قارچ : حشره‌کش، هند
باکتری : حشره‌کش، هند
عصاره گیاهی : حشره‌کش، هند
عصاره گیاهی : حشره‌کش، هند
عصاره گیاهی : حشره‌کش، هند
ویروس : حشره‌کش، کانادا
عصاره سیر : قارچ‌کش، کانادا
قارچ : قارچ‌کش، کانادا
باکتری : حشره‌کش، کانادا
قارچ : حشره‌کش، کانادا
روغن چریش : حشره‌کش و قارچ‌کش، کانادا
نماتد : حشره‌کش، کانادا
نماتد : حشره‌کش، کانادا
نماتد : حشره‌کش، کانادا
قارچ : قارچ‌کش، نیوزلند
باکتری : قارچ‌کش، کانادا
قارچ : قارچ‌کش، کانادا
باکتری و قارچ : حشره‌کش، پاناما
باکتری : حشره‌کش، پاناما
قارچ : باکتری‌کش، نیوزلند
قارچ : حشره‌کش، پاناما
قارچ : حشره‌کش، پاناما
قارچ : حشره‌کش، پاناما
قارچ : قارچ‌کش، پاناما
قارچ : حشره‌کش، پاناما
باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، پاناما
قارچ : قارچ‌کش، نیوزلند
قارچ : قارچ‌کش، آفریقای جنوبی
عصاره سیر : حشره‌کش، آفریقای جنوبی
باکتری : قارچ‌کش، نیوزلند
باکتری : حشره‌کش، نیوزلند
باکتری : قارچ‌کش، نیوزلند
قارچ : حشره‌کش، نیوزلند
باکتری : حشره‌کش، نیوزلند
قارچ : حشره‌کش، کنیا
قارچ : حشره‌کش، کنیا
قارچ : نماتدکش، کنیا
ویروس : حشره‌کش، کنیا
نماتد : حشره‌کش، کنیا
آزادیراختین (گیاهی) : نماتدکش، کنیا
نماتد : حشره‌کش، کنیا
نماتد : حشره‌کش، کنیا
قارچ : قارچ‌کش، کنیا
باکتری و مخمر : باکتری‌کش، پاناما
باکتری : حشره‌کش، پرو
باکتری : قارچ‌کش، پرو
عصاره گیاهی : حشره‌کش، پرو
عصاره سیر و فلفل : حشره‌کش، پرو
باکتری : حشره‌کش، پرو
کیتوسان : نماتدکش، پرو
باکتری : قارچ‌کش، پرو
پلی‌اوکسین : قارچ‌کش، پرو
پلی‌اوکسین : قارچ‌کش، پرو
پروتئوگلیکان : قارچ‌کش، پرو
قارچ، باکتری و نماتد : نماتدکش، پرو
رتنون : حشره‌کش، پرو
روغن‌های گیاهی : حشره‌کش، کلمبیا
باکتری : حشره‌کش، کلمبیا
باکتری : حشره‌کش، کلمبیا
قارچ : قارچ‌کش، کلمبیا
باکتری : قارچ‌کش، کلمبیا
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، مکزیک
اسیدهای آلی : حشره‌کش، مکزیک
عصاره سیر : حشره‌کش، مکزیک
پیریترین طبیعی : حشره‌کش، مکزیک
قارچ : نماتدکش، مکزیک
باکتری : قارچ‌کش، مکزیک
سینامیک آلدئید : قارچ‌کش و حشره‌کش، مکزیک
قارچ : قارچ‌کش، نیکاراگوئه
قارچ : نماتدکش، نیکاراگوئه
سرویزین : قارچ‌کش، هلند
قارچ : قارچ‌کش، هلند
باکتری : قارچ‌کش، هلند
نمک‌های پتاسیم اسیدهای چرب طبیعی : حشره‌کش، هلند
پلارگونیک اسید : علف‌کش، مالزی
باکتری : حشره‌کش، مراکش
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، مصر
باکتری : حشره‌کش، مصر
ویروس : حشره‌کش، مصر
ویروس : حشره‌کش، مصر
باکتری : باکتری‌کش، چین
باکتری : حشره‌کش، اندونزی
قارچ : قارچ‌کش و نماتدکش، انگلستان
باکتری : حشره‌کش، چین
باکتری : قارچ‌کش، انگلستان
ساپونین : حشره‌کش، چین
قارچ : حشره‌کش، انگلستان
قارچ : حشره‌کش، انگلستان
روغن‌های گیاهی : نماتدکش، انگلستان
قارچ : حشره‌کش، انگلستان
روغن‌های گیاهی : حشره‌کش، یونان
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، یونان
باکتری : حشره‌کش، یونان
فرمون : حشره‌کش، یونان
پروتئین هیدرولیز شده و کربوهیدرات‌ها : حشره‌کش، مصر
ساپونین : حشره‌کش، نیوزلند
ارگانیک : حشره‌کش، استرالیا
فرمون : حشره‌کش، بنگلادش
روغن چریش و آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش و قارچ‌کش، اردن
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، آفریقای جنوبی
روغن‌های گیاهی : حشره‌کش، پرو
عصاره گیاهی : حشره‌کش، پرو
روغن‌های گیاهی : حشره‌کش، پرو
پلارگونیک اسید : علف‌کش، هلند
پریتروم طبیعی : حشره‌کش، هلند
قارچ و باکتری : قارچ‌کش و باکتری‌کش، شیلی
فرمون : حشره‌کش، بنگلادش
فرمون : حشره‌کش، بنگلادش
فرمون : حشره‌کش، بنگلادش
فرمون : حشره‌کش، بنگلادش
قارچ : نماتد‌کش، بنگلادش
باکتری : باکتری‌کش، بنگلادش
قارچ : قارچ‌کش، بنگلادش
آزادیراختین (گیاهی) : حشره‌کش، بنگلادش
عصاره گیاهی : قارچ‌کش، بنگلادش

نقشه پراکندگی جغرافیایی کشت و تولید محصولات تراریخته یا اصلاح شده نوین در جهان